9 червня 2021
Спецпроекти

ПІСЛЯПРОЄКТНИЙ МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФАКТОРИ ДОВКІЛЛЯ

Що таке післяпроєктний моніторинг впливу на довкілля?

Коли необхідно виконувати післяпроєктний моніторинг?

Ці запитання часто виникають у екологів на підприємствах. Щоб отримати на них відповіді, ми поговорили з технічним спеціалістом Українського наукового інституту технічної екології (УНІТЕ) Іваном Сліпцовим.

- Іване, скажіть, будь ласка: що таке післяпроєктний моніторинг впливу на довкілля?

- У Законі України «Про оцінку впливу на довкілля» немає визначення термінів «проєкт» та «післяпроєктний моніторинг». Але, проаналізувавши даний закон, можна самостійно надати визначення цим термінам, отже:

проєкт – це план будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів або план іншого втручання в природне середовище;

післяпроєктний моніторинг – це моніторинг, що здійснюється після реалізації проєкту, з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу на довкілля, що можуть виникнути внаслідок господарської діяльності.

Взагалі, термін «післяпроєктний моніторинг» широко використовується на пострадянському просторі. У міжнародній термінології замість терміну «післяпроєктний моніторинг» часто використовується термін «audit», що у перекладі означає ревізія або перевірка.

- Щодо термінів ми визначилися, тепер необхідно з’ясувати: коли необхідно здійснювати післяпроєктний моніторинг?

- Згідно зі статтею 13 того ж Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля, суб’єкт господарювання забезпечує здійснення післяпроєктного моніторингу. Порядок, строки і вимоги до здійснення післяпроєктного моніторингу визначаються у висновку з оцінки впливу на довкілля.

- Іване, розкажіть, будь ласка, детально: як відбувається процес післяпроєктного моніторингу?

- Післяпроєктний моніторинг здійснюється у декілька етапів.

Спочатку проводиться детальний аналіз вимог та умов, передбачених у Висновках з ОВД, на підставі яких розробляється та погоджується із замовником план дій з проведення моніторингових робіт. На жаль, у більшості випадків Висновки з ОВД не містять чіткої інформації щодо проведення моніторингу, а складаються з досить загальних фраз. Тому дуже важливо розробити зазначений план дій із залученням фахівців. Це дозволить чітко визначити обсяг досліджень, який потрібен саме для даного підприємства, та не витрачати кошти на проведення досліджень, що ніяк не стосуються конкретної планованої діяльності.

Далі план післяпроєктного моніторингу погоджується в Мінприроди.

І, нарешті, відповідно до погодженого плану проводяться лабораторні вимірювання, аналіз отриманих даних та здійснюються висновки щодо рівнів впливу об’єкту господарювання на довкілля.

- Отже, з теоретичною частиною питання ми розібралися. Розкажіть, будь ласка, які особливості має процес здійснення післяпроєктного моніторингу на практиці?

- Ми неодноразово виконували роботи щодо реалізації заходів післяпроєктного моніторингу для низки промислових об’єктів України: здійснювали прямі вимірювання концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, проводили відбір проб води та ґрунту з подальшим аналізом вже в лабораторних умовах.

Моніторинг кількісних та якісних показників забруднення атмосферного повітря на межі нормативної санітарно-захисної зони підприємств здійснювався за допомогою сучасного газоаналізатора. Ми визначали концентрації забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери.

 - Іване, можете розказати, концентрації яких саме забруднюючих речовин в атмосферному повітрі ви визначали?

- Так, звичайно! Це діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, формальдегід, леткі органічні сполуки, неметанові леткі органічні сполуки, аміак, озон, суспендовані частинки ТЧ 2,5 та ТЧ 10.

- Розкажіть детальніше, як відбувається моніторинг водних об'єктів.

- Для цього ми на досліджуваній місцевості проводимо відбір проб води поверхневих об'єктів або підземних джерел для гідрологічних спостережень.

Якість води оцінювалася за наступними показниками: 

водневий показник рН, од. рН сульфати, мг/дм3
кольоровість, град. СПАР, мг/дм3
завислі речовини, мг/дм3
залізо загальне, мг/дм3
сухий залишок, мг/дм3
кобальт, мг/дм3
амоній-іон / азот амонійний, мг/дм3
марганець, мг/дм3
нітрати, мг/дм3
мідь, мг/дм3
ортофосфати, мг/дм3
нікель, мг/дм3
БСК5, мгО2/дм3 свинець, мг/дм3
ХСК, мгО2/дм3; хром загальний, мг/дм3
жорсткість загальна, ммоль/дм3; цинк, мг/дм3
хлориди, мг/дм3; кадмій, мг/дм3

 Залишилося, мабуть, взяти зразки ґрунту для здійснення його лабораторних досліджень!

- Так, спеціалісти УНІТЕ здійснюють відбір проб зразків ґрунту для контролю забруднення ґрунтів. Аналіз якості ґрунтів проводився за такими показниками:

водневий показник, од рН  хлорид-іони, ммоль в 100 г.;
 масова частка заліза рухомого, мг/кг  масова частка фосфору, мг/кг
 масова частка калію валового, мг/кг  масова частка кадмію, мг/кг
 кальцій, ммоль в  100 г.  масова частка нікелю, мг/кг
 магній, ммоль в  100 г.  масова частка марганцю, мг/кг
 масова частка сірки, млн-1  масова частка кобальту, мг/кг
 масова частка нітрат-іонів, мг/кг;  масова частка цинку, мг/кг
 сульфат-іони, ммоль в 100 г.  масова частка свинцю, мг/кг

 - Отже, відбір проб здійснено, лабораторні дослідження проведено. Які подальші етапи роботи?

- На наступному етапі роботи згідно з існуючими вимогами щодо проведення післяпроєктного моніторингу проводяться дослідження не лише зазначених факторів довкілля, а й дослідження флори та фауни, рівнів ґрунтових вод, гідрологічних режимів тощо.

І, нарешті, на основі виконаних лабораторних вимірювань та наукових досліджень здійснюється розробка звітів з післяпроєктного моніторингу.

За результатами проведення післяпроєктного моніторингу підприємству-замовнику надаються рекомендації щодо мінімізації впливу на довкілля. Звіти з післяпроєктного моніторингу передаються уповноваженому органу.

- Які наслідки можуть виникнути у разі невиконання післяпроєктного моніторингу?

Невиконання вимог щодо здійснення післяпроєктного моніторингу або неякісне виконання цієї роботи може призвести до анулювання документу дозвільного характеру – висновку з оцінки впливу на довкілля. Окрім того, господарська діяльність суб’єкта господарювання може бути заборонена або тимчасово призупинена.

Тому ми пропонуємо суб’єктам господарювання замовляти здійснення післяпроєктного моніторингу у досвідчених фахівців.

- Дякую, Іване, за змістовні відповіді!

Сподіваюся, що ми розглянули всі найчастіші запитання, які виникають у екологів на підприємствах щодо процесу післяпроєктного моніторингу впливу на довкілля.

- Будь ласка! Звертайтеся, ми завжди раді допомогти!

А з інформацією щодо послуг з проведення моніторингових досліджень, які надає УНІТЕ, можна ознайомитися у цьому інформаційному матеріалі.